14:06 Thứ tư, ngày 08/12/2021

Thủ Tục Thành Lập Công Ty TNHH Một Thành Viên

Luật Toàn Long xin hướng dẫn thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên phục vụ cho hoạt động kinh doanh của cá nhân, tổ chức như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

1. Hồ sơ pháp lý gồm có:

1.1 Hồ sơ thành lập Công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân là chủ sở hữu

Hồ sơ bao gồm:

• Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu.

• Dự thảo Điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân).

• Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty (hộ chiếu hoặc CMND có chứng thực).

• Đối với trường hợp công ty chỉ có một người được bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền:  Bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền.

• Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).

• Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân (nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề).

• Giấy uỷ quyền cho cá nhân nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước.

1.2 Hồ sơ thành lập Công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức là chủ sở hữu

Hồ sơ bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu.

- Dự thảo Điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức).

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).

Đối với trường hợp công ty có ít nhất hai người được bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền: Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền.

Đối với trường hợp công ty chỉ có một người được bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền:  Bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền.

- Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền (đối với trường hợp chủ sở hữu là tổ chức).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân (nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề).

- Giấy uỷ quyền cho cá nhân nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước.
2.  Số lượng hồ sơ:
01 bộ.

3. Cơ quan giải quyết:
Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

4. Cơ sở pháp lý của thủ tục:

- Luật doanh nghiệp 2005.
- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010 về hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Quý khách tìm hiểm thêm thủ tục thành lập các loại doanh nghiệp khách tại: thành lập doanh nghiệp

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu