15:46 Thứ năm, ngày 06/10/2022

Xin giấy phép đăng kí hoạt động nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là một hoạt động đang dần trở nên phổ biến tại Việt Nam. Theo quy định pháp luật Việt Nam, các hoạt động này đều phải được đăng ký.

I. Điều kiện hoạt động nhượng quyền thương mại (quy định tại Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 của Chính phủ và Khoản 2 Điều 3 Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ):
   1. Điều kiện đối với Bên nhượng quyền:
Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
    - Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm. 
Trường hợp thương nhân Việt Nam là bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.
   - Trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam, bao gồm cả hoạt động nhượng quyền thương mại từ Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam vào lãnh thổ Việt Nam thì thương nhân dự kiến nhượng quyền phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với Bộ Công Thương.
  -  Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại là hàng hóa, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại:
    + Hàng hóa, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh.
    + Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.
   2. Điều kiện đối với Bên nhận quyền:
Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.
  II. Phân cấp thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (quy định tại Điều 18 Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 của Chính phủ và Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ):
   1. Bộ Công Thương thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam, bao gồm cả hoạt động nhượng quyền thương mại từ Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam vào lãnh thổ Việt Nam.
   2. Các trường hợp sau không phải đăng ký nhượng quyền: 
   -  Nhượng quyền trong nước;
   -  Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài.
  III. Đối với các trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền, thương nhân dự kiến nhượng quyền phải thực hiện chế độ báo cáo cho Sở Công Thương; quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan vẫn phải được tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

đăng ký nhượng quyền thương mại

IV. Hồ sơ đăng kí hoạt động nhượng quyển thương mại bao gồm:

- Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu MĐ-1 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 09/2006/TT-BTMM ngày 25/5/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 72/2006/NĐ-CP;

- Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006;

- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt nam;

- Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;

- Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp.

V. Dịch vụ xin giấy phép đăng kí hoạt động nhượng quyền thương mại tại Luật Toàn Long.

- Tư vấn về chính sách của chính phủ Việt nam, những ưu đãi tài chính và điều kiện áp dụng đối với giao dịch nhượng quyền thương mại và chuyển giao công nghệ tại Việt nam; nghiên cứu và đề xuất phương án để thực hiện có hiệu quả các giao dịch này;
- Tư vấn và giúp khách hàng xây dựng chiến lược nhượng quyền và phát triển các quyền thương mại và khai thác công nghệ tại Việt nam, cũng như giúp khách hàng quản lý thực hiện chiến lược đó.
- Soạn thảo tài liệu và đại diện đàm phán giao kết
- Soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng chuyển giao công nghệ và các tài liệu liên quan, bao gồm cả các hợp đồng và tài liệu liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ;
- Kiểm tra và tư vấn về nội dung các tài liệu do khách hàng cung cấp;
- Đại diện cho khách hàng đàm phán về hợp đồng và các giao dịch liên quan đến nhượng quyền thương mại, chuyển giao công nghệ.
- Đăng ký giao dịch
- Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và thực hiện tất cả các công việc liên quan đến hồ sơ tại cơ quan thẩm quyền Việt nam cho đến khi nhận được giấy xác nhận đăng ký giao dịch nhượng quyền thương mại, hợp đồng chuyển giao công nghệ;
- Thay mặt khách hàng thực hiện các giải trình và vận động hành lang với cơ quan thẩm quyền việt nam về hồ sơ đăng ký nhằm đạt được các phê chuẩn, đăng ký cần thiết đối với hồ sơ giao dịch dịch nhượng quyền thương mại, chuyển giao công nghệ.
- Thay mặt khách hàng thực hiện khảo sát và báo cáo chi tiết về tình trạng pháp lý của tổ chức, tình trạng tài sản và các nghĩa vụ hợp đồng của đối tác trong giao dịch của khách hàng;
- Đánh giá và đưa ra những cảnh báo pháp lý, đề xuất áp dụng các biện pháp bổ sung đối với đối tác nhằm hạn chế rủi ro cho khách hàng trong giao dịch.

 

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu