10:35 Thứ tư, ngày 20/10/2021

Tổ chức lại doanh nghiệp theo thủ tục chia, tách, hợp nhất công ty

Tổ chức lại doanh nghiệp là việc tái cấu trúc lại doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình cho phù hợp với mục tiêu, kế hoạch hoặc phương hướng hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó, bên cạnh việc thực hiện các thủ tục nội bộ khi tổ chức lại, doanh nghiệp còn phải thực hiện các thủ tục để cơ quan nhà nước nắm bắt và kiểm soát.
chia doanh nghiep

Trong phạm vi bài viết dưới đây, Luật Toàn Long sẽ tư vấn và hướng dẫn cho Quý khách hàng về thủ tục chia, tách và hợp nhất công ty.

  1. Chia công ty

Chia công ty là việc công ty chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới và chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối tượng thực hiện: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Quyền và nghĩa vụ: 

- Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện nghĩa vụ này.

- Các công ty mới kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định chia công ty.

Thủ tục chia công ty:

Bước 1: Thông qua nghị quyết, quyết định chia công ty

Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết, quyết định chia công ty.

Nghị quyết, quyết định chia công ty phải gồm các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia, tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty.

Bước 2: Thông báo chia công ty

Nghị quyết, quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết.

Bước 3: Đăng ký thành lập doanh nghiệp mới

Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Tiến hành đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh, trong hồ sơ đăng ký phải kèm theo nghị quyết, quyết định chia công ty.

  1. Tách công ty

Tách công ty là việc chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Đối tượng thực hiện: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Quyền và nghĩa vụ: Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông giảm xuống (nếu có). Đồng thời đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được tách.

Thủ tục tách công ty:

Bước 1: Thông qua nghị quyết, quyết định

Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết, quyết định tách công ty.

Nghị quyết, quyết định tách công ty phải gồm các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty.

Bước 2: Thông báo tách công ty

Nghị quyết, quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết.

Bước 3: Thực hiện đăng ký thay đổi

Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

  1.  Hợp nhất công ty

Hợp nhất công ty là việc hai hoặc một số công ty có thể hợp nhất thành một công ty mới, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Đối tượng thực hiện: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Quyền và nghĩa vụ:

- Công ty bị hợp nhất phải bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Cạnh tranh về hợp nhất công ty.

- Công ty hợp nhất được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

- Công ty hợp nhất kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty bị hợp nhất theo hợp đồng hợp nhất công ty. 

Thủ tục hợp nhất công ty:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hợp nhất

Công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất, dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất. Hợp đồng hợp nhất phải gồm các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị hợp nhất; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất; thời hạn thực hiện hợp nhất.

Bước 2: Thông qua việc hợp nhất

- Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất.

- Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua.

Bước 3: Tiến hành đăng ký doanh nghiệp

Công ty sau khi hợp nhất phải tiến hành đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trên đây là quy định về Tổ chức lại doanh nghiệp theo thủ tục chia, tách, hợp nhất công ty.  Bài viết tiếp theo Luật Toàn Long sẽ tư vấn thủ tục sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Mọi yêu cầu liên quan tới thủ tục, Quý khách vui lòng liên hệ Luật Toàn Long tại Hotline: 0934.682.133 hoặc gửi Email: luattoanlong@gmail.com để được hỗ trợ nhanh chóng! 

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu